PRAVIDLA PROJEKTU GAMBRINUS KOPEME ZA FOTBAL

1. GARANT PROJEKTU A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Garantem projektu Gambrinus Kopeme za fotbal („Projekt“) je Plzeňský Prazdroj, a.s., se sídlem U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 453 57 366, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 227 („Garant projektu“).

Organizátorem Projektu je společnost STES a.s. se sídlem Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6, IČO: 497 04 516, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka10954 („Organizátor“).

2. O PROJEKTU

Gambrinus Kopeme za fotbal je unikátní projekt pro podporu všech fotbalových klubů v České republice působící v krajských či okresních fotbalových soutěžích.

Účastníci Projektu mohou získat zejména exkluzivní fotbalové zážitky, finanční příspěvky, fotbalové vybavení nebo produkty Gambrinus.

3. ÚČAST V PROJEKTU

Projektu se může účastnit každý fotbalový tým v kategorii mužů oficiálně působící v soutěžích FAČR, a to od nejnižší soutěže (IV. třída) po krajský přebor, který splní tyto vstupní podmínky:

Registrovat se do Projektu lze kdykoliv během sezóny. V případě, že se tým zaregistruje v průběhu sezóny, budou mu zpětně započítány body za sportovní část.

Za dokončení registrace náleží každému týmu odměna v podobě voucheru na 1x 30l sud piva Gambrinus Nepasterizovaná 10 zdarma.

Registrovaný klub si volí pro komunikaci s Organizátorem a Garantem Projektu a řešení administrativních záležitostí spojených s Projektem tzv. administrátora týmu, přičemž 1 administrátor může zastupovat maximálně 3 registrované týmy v Projektu.

3.1 VSTUPNÍ BALÍČEK

Registrované týmy mají v případě splnění následujících podmínek nárok na získání vstupního balíčku v podobě 5 míčů Puma zdarma:

 • Kompletní dokončení registrace týmu do Projektu.
 • Nahrání účtenky o zakoupení 4x 50l sudu piva Gambrinus Nepasterizovaná 10, 11 nebo 12 na týmový profil.

Uvedená nabídka platí do vyčerpání zásob, tj. pro prvních 350 týmů, které splní výše uvedené podmínky.

Vstupní balíček

4. Soutěže o ceny

Principem soutěže o ceny je sbírání bodů ve sportovní a v pivní části.

Hlavní soutěž trvá celou fotbalovou sezónu. Kromě hlavní soutěže může Organizátor vyhlásit i soutěže pro kratší období (podzimní nebo jarní část, nebo pro jednotlivé měsíce). Seznam aktuálních soutěží, jejich termínů a pravidel zveřejňuje Organizátor na webových a facebookových stránkách Projektu.

4.1 BODY ZA SPORTOVNÍ ČÁST

Týmy získávají ve sportovní části body dle výsledků v jejich mistrovských zápasech v krajských či okresních fotbalových soutěžích. Maximální možný počet získaných bodů ve sportovní části činí 200 bodů za sezónu. Body za výsledky týmu v jeho utkáních jsou připisovány automaticky Organizátorem.

NÁZEV KATEGORIE Body
VÍTĚZSTVÍ V MISTROVSKÉM UTKANÍ 3
REMÍZA V MISTROVSKÉM UTKANÍ 1
KAŽDÝ VSTŘELENÝ GÓL 1

V případě, že tým hraje v soutěži s jiným počtem účastníků než 16, tj. hraje méně utkání než 30 za sezónu, bude jeho výsledný bodový stav upraven tak, aby byl zajištěn stejný způsob hodnocení pro každý v soutěži zúčastněný tým:

 • Celkový počet bodů bude vynásoben příslušným koeficientem (např. 1,15 pro 14 týmů, resp. 26 utkání apod.)
 • Výsledný počet gólů bude přepočítán na průměr vstřelených gólů na zápas a vynásoben 30 tak, aby bylo dosaženo regulérnosti soutěže.

4.2 BODY ZA PIVNÍ ČÁST

V pivní části získávají registrované týmy body za čepování piva Gambrinus Nepasterizovaná 10, 11 či 12.

Pro započtení bodů do soutěže musí zástupce týmu nahlásit předem Organizátorovi e-mailem na sudy@gambrinus.cz počet sudů, které se budou čepovat v rámci domácího fotbalového utkání, fotbalové oslavy, brigády na hřišti či jiném typu fotbalové nebo společenské akce v areálu přihlášeného týmu.

Body se počítají jak za čepování sudů ve kmenové fotbalové hospodě registrovaného týmu v Projektu, tak i za vlastní odběr sudů ve velkoobchodech. Sudy z velkoobchodů odebírá buď přímo fotbalový klub registrovaný v Projektu, anebo fyzická osoba – v takovém případě však tato fyzická osoba na účtenku umisťuje razítko klubu pro účel kontroly ze strany Organizátora. Maximální počet získaných bodů v pivní části je 250 bodů za sezónu, maximálně však 125 bodů v podzimní části a 125 bodů v jarní části mistrovské sezóny.

Aktivita Body
Čepování 30l sudu Gambrinus Nepasterizovaná 10/11/12 1
Čepování 50l sudu Gambrinus Nepasterizovaná 10/11/12 3

Kopii dokladu o koupi sudů nahrávají zástupci registrovaných týmů skrze svůj týmový profil na webu http://www.kopemezafotbal.cz/.

Pokud tým nakoupí méně sudů, než nahlásil, započte se pouze opravdu zakoupený počet sudů. Pokud tým nakoupí více sudů, než nahlásil, započte se mu nahlášený počet sudů.

4.3 Hodnocení

Body za sportovní a pivní část se sčítají.

V případě rovnosti bodů u 2 a více týmů rozhodují následující parametry:
• počet bodů v pivní části
• počet výher celkem
• průměrný počet vstřelených gólů za zápas
• počet výher doma

Zástupci týmů jsou oprávněni konzultovat s Organizátorem aktuální bodový stav prostřednictvím e-mailové či telefonické komunikace, a to kdykoliv v průběhu ročníku, nejpozději však do 3 dnů od data konce podzimní, respektive celoroční soutěže. Organizátor následně považuje bodový stav za konečný bez možnosti změny a má právo ho publikovat na oficiálních komunikačních kanálech Projektu.

5. KATALOG ODMĚN

Za body získané v rámci soutěže lze získat produkty z katalogu odměn kdykoliv v průběhu sezóny až do vyčerpání zásob daných produktů.

Body použité na odměny z katalogu se z celkového skóre v soutěži neodečítají. Každý bod lze použít na odměnu z katalogu jen jednou. Aktuální stav bodů (celkem, vyčerpaných na odměny, volných k dalšímu čerpání odměn) je uveden na týmovém profilu na webu Projektu.

Podmínkou pro nákup v Katalogu odměn je nasbíraných alespoň 15 bodů v pivní části soutěže v probíhajícím ročníku. Položky v Katalogu odměn označené jako „TOP“ jsou výhrami, na které dosáhnou pouze nejrychlejší do vyčerpání uvedených zásob.

Nasbírané body se nepřenášejí do další ročníku Projektu.

6. KONTAKTNÍ INFORMACE

Veškeré informace související s Projektem tým získá a informace a sdělení dle těchto pravidel bude tým zasílat na email: kopemezafotbal@gambrinus.cz.

Pro ostatní informace související s čepováním piva Gambrinus slouží e-mailová adresa sudy@gambrinus.cz

Tel.: +420 606 757 616 (v pracovních dnech od 9:00 – 16:30)

Poštovní adresa

STES, a.s.
Gambrinus Kopeme za fotbal
Atletická 2474/8
169 00 Praha 6 

Fakturační adresa

STES, a.s.
Gambrinus Kopeme za fotbal
Atletická 2474/8
169 00 Praha 6 
IČ: 49704516 
DIČ: CZ49704516

7. SPOLEČNÉ A ZÁVĚREČNÉ INFORMACE

Garant a Organizátor Projektu si vyhrazují právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky Projektu včetně změny doby jeho trvání, či Projekt kdykoliv přerušit nebo ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webových stránkách www.kopemezafotbal.cz.

Bude-li mít Garant Projektu anebo Organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího týmu nebo osoby, která soutěžícímu týmu napomohla či mohla napomoci k získání bodů, cen či jiných výhod v Projektu, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být tým z Projektu vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího týmu či jiné osoby, která soutěžícímu týmu napomohla či mohla napomoci k získání bodů, cen či jiných výhod v Projektu, jež je jinak v rozporu s pravidly či podmínkami Projektu nebo s obecnými zásadami poctivé soutěže a fair play. Rozhodnutí Garanta Projektu anebo Organizátora o vyloučení z Projektu je konečné, bez možností odvolání.

Garant Projektu ani Organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Projektu, zejména neodpovídají za doručení e-mailů a dopisů s výjimkou případu, že nedoručení sami zaviní.

Účastí v Projektu projevuje tým svůj souhlas s těmito pravidly.

Účast v Projektu ani získání bodů, ceny či jiné výhody nelze vymáhat soudní cestou a nelze místo nich požadovat jiné plnění. Ceny a jiné výhody z Projektu musí tým převzít v čase a místě dle dohody s Garantem Projektu nebo Organizátorem, jinak s nimi může Garant nebo Organizátor naložit dle svého uvážení.

Garant Projektu ani Organizátor neodpovídají za újmu vzniklou účastí v Projektu či přijetím anebo užitím ceny či jiné výhody z Projektu anebo újmu vzniklou v těchto souvislostech, vyjma újmy na přirozených právech člověka a škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

V ostatním se Projekt a vztahy mezi soutěžícími týmy, Garantem Projektu a Organizátorem, řídí právním řádem České republiky.

8. Odměny a podmínky čerpání odměn

HLAVNÍ Soutěž pro sezónu 2018/2019

Nejlepší týmy v rámci celé hlavní soutěže (podzimní i jarní část dohromady), tj. ty, které získají nejvíce bodů, vyhrávají následující exkluzivní fotbalové zážitky a ceny:

Pořadí Výhra
1.- 3. Výlet na zápas elitní evropské soutěže pro celý tým (20 osob)
4.- 6. 3-denní tréninkový kemp
7.-9. Exhibiční zápas na hřišti výherce (výběr osobností)
10.-30. Tréninková jednotka (elitní kouč ČR)
31.-60. 10.000,- Kč příspěvek na klubové zázemí
61.-75. 3x sud 50l Gambrinus Nepasterizovaná 10
76.-90. 2x sud 50l Gambrinus Nepasterizovaná 10
91.-100. 1x sud 50l Gambrinus Nepasterizovaná 10

Hodnocení celoroční soutěže v sezóně 2018/2019 se uzavírá dne 8. 7. 2019.

PODZIMNÍ Soutěž pro sezónu 2018/2019

Nejlepší týmy v rámci podzimní soutěže, tj. ty, které získají nejvíce bodů v uvedeném období, vyhrávají následující exkluzivní fotbalové zážitky a ceny:

Pořadí Výhra
1.- 6. Klubový merchandising dle výběru
7.- 27. Příspěvek 5.000,- Kč na klubové zázemí
28.-43. VIP náštěva 1. fotbalové ligy
44.-67. občerstvení na fotbalovou oslavu (3.500,- Kč)
68.-77. 3x sud 50l Gambrinus Nepasterizovaná 10
78.-87. 2x sud 50l Gambrinus Nepasterizovaná 10
88.-100. 1x sud 50l Gambrinus Nepasterizovaná 10

Hodnocení podzimní soutěže v sezóně 2018/2019 se uzavírá dne 3.12. 2018.

Každý tým, který se umístí na příčkách zajišťujících mu výše uvedené výhry v podzimní a hlavní soutěži pro ročník 2018/2019, je povinen v období před čerpáním této výhry dodat Organizátorovi na základě jeho výzvy Souhlas s pořízením a bezplatným užitím podobizny. Bez tohoto souhlasu není tým způsobilý zmiňované výhry čerpat a Organizátor s nimi naloží dle svého uvážení.

Podmínkou pro možnost výhry v hlavní a podzimní soutěži Projektu je nasbíraných alespoň 15 bodů v pivní části soutěže v probíhajícím ročníku.

PODMÍNKY ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ

Týmy, které vyhrají finanční příspěvek na zkvalitnění klubového zázemí, musí doložit potřebným dokladem (např. účetní stvrzenkou, fakturou) nákup materiálu, který použije k výstavbě či rekonstrukci svého klubového zázemí. Mimo stavebních úprav může tým tyto prostředky po předchozí konzultaci s Organizátorem použít také k nákupu potřebného fotbalového vybavení (např. fotbalových míčů, tréninkových pomůcek, zahradní techniky a jiného vybavení).

Týmy, které vyhrají občerstvení v podobě grilovaného selátka, musí doložit potřebným dokladem (např. fakturou, účetní stvrzenkou) nákup selete.

Klub vystaví fakturu na Organizátora soutěže dle vzoru, který bude zaslán Organizátorem v období několika dní po získání výhry na kontaktní e-mail zástupce týmu. Pokud klub není plátcem DPH, tak na faktuře žádné DPH neuvádí. Splatnost faktury je 45 dní.

Oba účetní dokumenty musí tým doložit do 8 měsíců od oficiálního získání tohoto finančního plnění a zaslat je naskenované na e-mail kopemezafotbal@gambrinus.cz. Po splnění těchto podmínek a doložení fotodokumentace klubového zázemí před a po výstavbě či rekonstrukci, mu budou do 45 dnů od doručení potřebných dokladů zaslány finanční prostředky bankovním převodem na finanční účet či budou předány jinou formou dle dohody s Organizátorem.

Organizátor si vymezuje právo ke kontrole správného a efektivního nakládání s finančními prostředky.

MĚSÍČNÍ SOUTĚŽE

V rámci Projektu jsou pro jeho účastníky vyhlašovány speciální měsíční soutěže. Pro tyto soutěže si Organizátor vyhrazuje právo rozdělit výhry dle aktuálního uvážení a spravedlivé motivace. O podmínkách účasti v těchto měsíčních soutěžích a o jejich náplni budou účastníci včas informováni na oficiálním facebookovém profilu Projektu a prostřednictvím internetových stránek a e-mailové komunikace Organizátora se zástupci klubů.

Jednotlivé měsíční ceny se vztahují pouze k měsíci, ve kterém je soutěž vyhlášena.

Měsíční soutěž může daný tým vyhrát pouze jedenkrát za sezónu. Při druhé výhře v měsíční soutěži dostane tým kompenzaci v pivu, tj. obdrží vouchery na sudy piva Gambrinus Nepasterizovaná 10, 11 nebo 12 v počtu stanoveném Organizátorem.

AKCE 4+1 = PÁTÝ SUD PIVA ZDARMA

Pokud registrovaný tým nakoupí za měsíc alespoň 4x 50l sud piva Gambrinus Nepasterizovaná 10, 11 nebo 12 a splní obecné podmínky o způsobu jejich doložení (viz 4.2 Body za pivní část), bude mu zaslán voucher na 50l piva Gambrinus Nepasterizovaná 10 zdarma. Voucher může tým směnit v těchto obchodech.

Akce 4+1 platí v měsících duben, květen, červen, srpen, září a říjen. Vztahuje se na všechny registrované týmy v Projektu a týká se pouze 50l sudů piva Gambrinus Nepasterizovaná 10, 11 či 12. Měsíc nákupu sudů piva Gambrinus uvedený na fakturách se musí shodovat s měsícem, ve kterém se tým chce zúčastnit akce 4+1. Poukaz na sud bude týmu zaslán do 14 dní po skončení měsíce, ve kterém se akce 4+1 účastnil.

Tato akce platí vždy pro prvních 500 týmů v měsíci. V případě většího zájmu rozhoduje čas nahrání účtenky za nakoupené sudy na týmový profil týmu. Akci může využít tým pouze jednou v měsíci. Akce se nevztahuje na 4x 50l sud piva Gambrinus 10 nebo 12, které tým doložil v rámci registrace do Projektu.

Za tento zdarma získaný sud tým nedostává body do hodnocení pivní části ani celkového hodnocení.

9. Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které jste poskytli ve vyplněném formuláři a jiným dohodnutým způsobem jsou v rozsahu běžných osobních údajů /jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa, funkce, telefonní čísla, čísla faxu, e-mailové adresy, identifikační údaje pro příslušnost k fotbalovému klubu, podobizna, apod./ a jsou zpracovávaný správcem: Plzeňský Prazdroj, a.s., IČ: 45357366, U Prazdroje 64/7, 301 00, Plzeň – Východní Předměstí (dále také jako "garant nebo "Společnost"), garant pověřil zpracováním osobních údajů zpracovatele: STES a.s., IČ: 49704516, Atletická 2474/8, 169 00, Praha – Břevnov.

Osobní údaje v nevyhnutném rozsahu (jméno, příjmení, titul, funkce, adresa) organizátor poskytuje také dodavatelům - poštovní služby, kurýr, jiné zasílatele pro doručení poskytovaných plnění.

Poskytnutí osobních údajů představitele fotbalového klubu slouží pro účely projektu „Kopeme za fotbal“ a je podmínkou pro účast fotbalového klubu v projektu, na smluvním základě.

Garant informuje, že pro účely oslovení ohledem účasti na projektu „Kopeme za fotbal“ byly využity údaje (tel.č., jméno, příjmení, příslušnost k fotbalovému klubu), pocházející z veřejně dostupných zdrojů: www.fotbal.cz. Právním základem zpracování pro tento účel je oprávněný zájem oslovovat relevantní subjekty s cílem nabídky smluvní spolupráce – účastí na projektu „Kopeme za fotbal“.

Další zpracování osobních údajů představitele fotbalového klubu a kontaktních osob („subjekty údajů“) je nezbytné pro splnění smlouvy, na základě které se projekt realizuje a rovněž pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy tj. přistoupením fotbalového klubu do projektu.

Garant může zasílat obchodních sdělení účastníkům projektu „Kopeme za fotbal“ pro účely jejich přímého oslovení obchodní nabídkou nebo výzkumem. Pokud subjekt údajů podá námitku proti přímému marketingu, garant bez dalšího přestane jeho osobní údaje pro tento účel zpracovávat a obchodní nabídky posílat.

Účely související s účelem zpracování osobních údajů pro projekt Kopeme za fotbal“ jsou účely provozní potřeby pro realizaci projektu, výkonu práv, plnění závazků, účely ochrany před škodami na majetku, plnění povinností dle z.č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Plzeňský Prazdroj, a.s. zpracovává osobní údaje po dobu platnosti projektu, do kterého se subjekt údajů zapojil a následně po nezbytnou dobu pro případné uplatnění nároků (předpoklad doby: 15 let dle § 636 občanského zákoníku).

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů (představitelé a kontaktní osoby fotbalového klubu) zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů, právo na omezení (včetně profilování) a právo na to, aby se na něj nevztahovalo rozhodnutí založené výhradně na automatizovaném zpracování (včetně profilování). Garant vyhoví oprávněné žádosti subjektu údajů vždy v rozsahu, v jakém je to technicky možné.

O přístup k údajům, o jejich opravu, přenos nebo vymazání, případně omezení zpracování lze požádat na kontaktu pověřence pro ochranu osobních údajů: personaldataprotection@eu.asahibeer.com. Domníváte-li se, že jsou Vaše údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, máte právo také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Více informací o zpracování osobních údajů, právech subjektu údajů a podmínkách užití stránek: http://www.gambrinus.cz/podminky-uzivani.

10. Pravidla grantového programu

PODMÍNKY Účasti v grantovém programu

Organizace oprávněné podat žádost jsou Neziskové organizace: zapsané spolky, které splňují následující podmínku: Podmínkou účasti v grantovém programu je kompletní registrace klubu a aktivita klubového týmu v pivní části soutěže – klubový tým je povinen nasbírat v období od startu soutěžního ročníku do přihlášení do grantového programu minimálně 15 bodů (například tedy nákup alespoň 5x 50l sud Gambrinus Nepasterizovaná 10, 11 či 12). Doklady za zakoupené sudy zaslané do 10. prosince 2018 do 23:59 budou zpracovány 11. prosince 2018. Později zaslané budou zpracovány vždy do 2 pracovních dnů.

Samotnou grantovou podporu do maximální výše 40 000 Kč (tzn. rozpočet nesmí překročit výše uvedenou částku, může být ovšem nižší) mohou získat kluby registrované v projektu Gambrinus Kopeme za fotbal. V ročníku se rozdělí celkem 2 000 000 Kč.

Každý klub se do grantového programu může přihlásit pouze jedenkrát – nelze podat 1 žádost za „A“ tým a 1 žádost za „B“ tým.

V případě, že má klub 2 a více týmů (např. „A“ tým, „B“ tým, „C“ tým), přihlašuje se do Grantového programu z profilu toho týmu, který splňuje výše stanovenou podmínku o počtu bodů v pivní části. Body za pivní část u těchto týmů nelze sčítat (např. 9 bodů za „A“ tým a 6 bodů za „B“ tým).

TERMÍN VYPSÁNÍ GRANTOVÉHO PROGRAMU

Otevření výzvy: 12. prosince 2018 v 12:00
Ukončení výzvy: 19. prosince 2018 v 12:00

Administrátoři všech týmů budou s dostatečným předstihem informováni o datu spuštění grantového programu, a to prostřednictvím e-mailu zaslaného na jimi nahlášené e-mailové adresy, oficiálním webu projektu a na oficiálních profilech projektu na sociální síti Facebook a Instagram.

Před samotným spuštěním (tj. otevřením výzvy) je možné přihlašovací formulář předem vyplnit na webových stránkách www.kopemezafotbal.cz

PROCES PODÁNÍ ŽÁDOSTI O GRANTOVOU PODPORU

Administrátor registrovaného klubu nalezne žádost o grantovou podporu na svém týmovém profilu, na který se dostane po přihlášení pomocí svého e-mailu a hesla na webových stránkách www.kopemezafotbal.cz. Administrátor může dopředu vyplnit přihlášku včetně všech požadovaných příloh a uložit. Uložení přihlašovacího formuláře není považováno za podanou žádost. Žádost o grantovou podporu je podána až v momentě odeslání přihlášky, které bude umožněno 12. prosince 2018 v 12:00.

PODMÍNKY ČERPÁNÍ GRANTOVÉ PODPORY

Žadatelé v rámci výběrového řízení předkládají k posouzení projekt, na jehož realizaci požadují poskytnutí příspěvku z grantového programu. Projekt žadatele musí představovat jasně vymezenou aktivitu nebo soubor aktivit, prostřednictvím kterých mají být dosaženy předpokládané cíle, tedy určitý pozitivní posun v některé z níže uvedených oblastí.

Cílem podpory je finanční investice směřující ke zvýšení úrovně fotbalového zázemí klubu. Účel investice musí spadat do následujících 5 oblastí:

 1. Rekonstrukce šaten
  • Stavební úpravy (zdivo, instalace rozvodů, osvětlení, topení atd.)
  • Vybavení (šatní skříňky, rošty na kopačky atd.)
  • Sociální zařízení (nové sprchy, záchody atd.)
 2. Rekonstrukce či výstavba občerstvení
  • Stavební úpravy
  • Pořízení nového vybavení (pípa, rozvody, posezení atd.)
 3. Rekonstrukce či výstavba diváckého zázemí
  • Tribuny (schody, lavičky, sedačky, zábradlí atd.)
  • Sociální zařízení
 4. Rekonstrukce a údržba hřiště
  • Osvětlení, ozvučení, zavlažování hřiště
  • Branky (oprava či pořízení)
  • Technická údržba hřiště (osivo, hnojení, výměna trávníku)
 5. Ostatní technické vybavení areálu
  • Sekačka na trávu (oprava či pořízení)
  • Traktor na hřiště (oprava či pořízení)
  • Ostatní (konzultace s Organizátorem)

Max. výše podpory projektu: 40 000 Kč

Délka realizace projektu: max. 8 měsíců (leden 2019 - srpen 2019)

Případné jiné využití grantu může zástupce klubu konzultovat s Organizátorem. Účel využití grantu se však musí shodovat s účelem uvedeným v žádosti.

PROCES HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ

a) Formální posouzení žádosti

Bezprostředně po přijetí projektové žádosti probíhá formální posouzení projektových žádostí podle následujících kritérií:

1. Žádost byla předložena v požadované podobě elektronicky na portále www.kopemezafotbal.cz s naskenovanou žádostí, který je podepsána statutárním zástupcem organizace
2. Rozpočet je sestaven v souladu s pokyny.
3. Žádost je kompletní (nechybí zásadní část žádosti – např. vyplněný formulář projektu, elektronická verze žádosti apod.).
4. Žádost byla odevzdána v termínu pro přijímání projektových žádostí.
5. Projektová žádost je předložena oprávněným žadatelem dle stanovených pravidel.
6. Aktivity projektu jsou v souladu s prioritami programu.

Pokud žádost nesplní jedno (či více) z kritérií formálního posouzení, je projektová žádost vyřazena z dalšího posuzování. Žadatel je v takovém případě do 10 pracovních dnů od ukončení formálního posouzení všech projektových žádostí informován o vyřazení žádosti.

b) Formální posouzení žádosti

Věcné hodnocení projektových žádostí probíhá v rámci hodnoticí komise. Členové hodnoticí komise jsou vybíráni na základě principu odbornosti ve vztahu k cílové skupině příjemců.

Tyto projekty podrobně projednává celá hodnoticí komise na společném jednání. Cílem komise je vybrat projekty, jež získají podporu. Projekty se hodnotí ve stanoveném pořadí, tzn. dle data a času, kdy byl projekt podán prostřednictvím webových stránek až do vyčerpání limitu podpory tedy částky 2 000 000 Kč. Výběr projektů je zcela v diskreci hodnoticí komise a podání projektové žádosti ze strany žadatele samo o sobě nezakládá nárok na pozdější přidělení podpory.

Hodnoticí komise se budou při posuzování projektů zaměřovat na tyto oblasti:
a. Přínos a udržitelnost projektu vzhledem k prioritám programu
b. Kvalita projektu, přiměřenost rozpočtu

Výsledky procesu hodnocení

Výsledky hodnocení projektů s přidělením podpory bude možné sledovat na internetových stránkách projektu Gambrinus Kopeme za fotbal a dalších kanálech, kterou budou využity v rámci výzvy. Zástupcům organizací, jejichž projektové žádosti budou z dalšího hodnocení vyřazeny, bude zasláno písemné vyrozumění. Vyrozumění e-mailem obdrží předkladatelé projektových žádostí, jimž bylo poskytnutí podpory schváleno.

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

Partnerem výzvy je Nadace rozvoje občanské společnosti. Nadace rozvoje občanské společnosti je dlouholetým odborníkem na podporu neziskových organizací v České republice. V rámci grantové výzvy Gambrinus Kopeme za fotbal v roce 2018 bude dle svého poslání realizovat grantový proces.

Podpořené organizace budou pozvány k  podpisu Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku.
Smlouva obsahuje mj. následující náležitosti:

 • rozpočet projektu, tj. celkové projektové náklady (rozpočet je závazný, stejně jako obsah projektu, včetně harmonogramu);
 • výši příspěvku a režim plateb;
 • povinnost budoucího příjemce předkládat poskytovateli požadované informace;
 • povinnost budoucího příjemce evidovat všechny účetní případy relevantní pro vyúčtování projektu odděleným způsobem v rámci účetnictví organizace;
 • způsob hlášení a schvalování obsahových a finančních změn projektu;
 • medializaci projektu.

Reporting

Maximálně 1 měsíc po ukončení projektového období vyznačeného ve Smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku se Příjemce zavazuje vyplnit a do Nadace zaslat Závěrečnou zprávu s vyúčtováním, a to jak elektronicky, tak písemně (zasláním na adresu Nadace). Písemná Závěrečná zpráva s vyúčtováním musí být podepsána statutárním zástupcem organizace. Nadace prostřednictvím těchto mechanismů průběžně kontroluje realizaci projektů Příjemců a čerpání rozpočtů.

Max. 1 měsíc po obdržení závěrečných zpráv s vyúčtováním od Příjemců se Nadace zavazuje Vyhlašovateli poskytnout Závěrečnou zprávu o realizaci grantového procesu za daný rok.

Kontakty

Obsahová stránka projektu:
Nadace rozvoje občanské společnosti
Na Václavce 1135/9, Praha 5, 150 00
Jana Vožechová, tel: 227 217 258, mob: 604 610 214, e-mail: grantovyprogram@gambrinus.cz

Technická podpora:
STES a.s.
Atletická 2474/8, Praha 6, 169 00
tel.: 606 757 616, e-mail: kopemezafotbal@gambrinus.cz

Vítejte
Zadali jste nesprávný nebo chybějící údaj

Pro vstup na tyto stránky musíte být starší 18 let. Zadejte prosím rok svého narození a zemi pobytu.
 

Někteří lidé narozeni v tomto roce ještě nemusí být starší 18 let. Doplňte prosím den a měsíc svého narození.

Tyto stránky používají cookies za účelem zkvalitňování služeb a analýzy návštěvnosti. Uvedením svého věku souhlasíte s užíváním cookies podle zásad uvedených v našich Podmínkách užití stránek.

Pro vstup na tyto stránky musíte být starší 18 let.