PRAVIDLA PROJEKTU GAMBRINUS KOPEME ZA FOTBAL

1. GARANT PROJEKTU A ORGANIZÁTOR SOUTĚŽE

Garantem projektu Gambrinus Kopeme za fotbal („Projekt“) je Plzeňský Prazdroj, a.s., se sídlem U Prazdroje 64/7, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 453 57 366, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 227 („Garant projektu“).

Organizátorem Projektu je společnost STES a.s. se sídlem Atletická 2474/8, 169 00 Praha 6, IČO: 497 04 516, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka10954 („Organizátor“).

2. O PROJEKTU

Gambrinus Kopeme za fotbal je unikátní projekt zřízený pro účel podpory fotbalových klubů v České republice působící v krajských či okresních fotbalových soutěžích.

Účastníci Projektu mohou v hlavní ročníkové soutěži a speciálně vyhlašovaných měsíčních soutěžích získat množství cen, zejména exkluzivní fotbalové zážitky, finanční příspěvky určené k investici do zázemí klubových areálů, fotbalové vybavení nebo pivní produkty Gambrinus.

3. ÚČAST V PROJEKTU

Projektu se může účastnit každý fotbalový tým v kategorii mužů oficiálně působící v soutěžích organizovaných pod hlavičkou FAČR, a to od nejnižší soutěže (IV. třída) po krajský přebor, pokud splní tyto vstupní podmínky:

Registrovat se do Projektu lze kdykoliv během sezóny. V případě, že se tým zaregistruje v průběhu ročníku, budou mu zpětně započítány body za sportovní část.

Za dokončení registrace náleží každému týmu odměna v podobě voucheru na 1x 30l sud piva Gambrinus Nepasterizovaná 10 zdarma.

Registrovaný klub si volí pro komunikaci s Organizátorem a Garantem Projektu a řešení administrativních záležitostí spojených s Projektem tzv. administrátora týmu, přičemž 1 administrátor může zastupovat maximálně 3 registrované týmy v Projektu (A, B, C tým jednoho klubu či 3 různé kluby).

3.1 VSTUPNÍ BALÍČEK

Registrované týmy mají nárok na získání vstupního balíčku v podobě 5 zápasových míčů Puma či sady 16 dresů Puma zdarma, a to v případě splnění následujících podmínek:

  • Kompletní dokončení registrace týmu do Projektu.
  • Nahrání dokladu o zakoupení 4x 50l sudu piva Gambrinus Nepasterizovaná 10, 11 nebo 12 skrze týmový profil.

Uvedená nabídka platí do vyčerpání zásob, tj. pro prvních 350 týmů, které splní výše uvedené podmínky.

Vstupní balíček

4. Soutěže o ceny

Principem ročníkové soutěže o ceny je sbírání bodů ve sportovní části, v pivní části a za aktivitu v tematických měsíčních soutěžích.

Hlavní soutěž trvá po dobu fotbalové sezóny. Mimo hlavní ročníkové soutěže může Organizátor vyhlásit i soutěže pro kratší období, např. měsíční soutěže. Seznam aktuálních soutěží, jejich termínů a pravidel zveřejňuje Organizátor na webových a facebookových stránkách Projektu a zasílá na e-mailové adresy administrátorů týmů.

4.1 BODY ZA SPORTOVNÍ ČÁST

Týmy získávají body ve sportovní části dle výsledků v jejich mistrovských zápasech v krajských či okresních fotbalových soutěžích. Maximální možný počet získaných bodů ve sportovní části činí 125 bodů za sezónu. Body za výsledky týmu v jeho utkáních jsou připisovány Organizátorem na začátku a v polovině každého soutěžního měsíce.

NÁZEV KATEGORIE Body
VÍTĚZSTVÍ V MISTROVSKÉM UTKANÍ 3
REMÍZA V MISTROVSKÉM UTKANÍ 1
KAŽDÉ 3 VSTŘELENÉ BRANKY 1

V případě, že tým hraje v soutěži s jiným počtem účastníků než 16, tj. hraje méně utkání než 30 za sezónu, bude jeho výsledný bodový stav upraven tak, aby byl zajištěn stejný způsob hodnocení pro každý v soutěži zúčastněný tým:

  • Celkový počet bodů bude vynásoben příslušným koeficientem (např. 1,15 pro 14 týmů, resp. 26 utkání apod.)
  • Výsledný počet gólů bude přepočítán na průměr vstřelených gólů na zápas a vynásoben 30 tak, aby bylo dosaženo regulérnosti soutěže.

4.2 BODY ZA PIVNÍ ČÁST

V pivní části získávají registrované týmy body za čepování piva Gambrinus Nepasterizovaná 10, 11 či 12 Body jsou započteny za čepování sudů v rámci domácího fotbalového utkání, fotbalové oslavy, brigády na hřišti či jiném typu fotbalové nebo společenské akce v areálu přihlášeného týmu, a to jak ve kmenové fotbalové hospodě registrovaného týmu v Projektu, tak i za vlastní odběr sudů ve velkoobchodech. Sudy z velkoobchodů odebírá buď přímo fotbalový klub registrovaný v Projektu, anebo fyzická osoba – v takovém případě však tato fyzická osoba na účtenku umisťuje razítko klubu pro účel kontroly ze strany Organizátora. Maximální počet získaných bodů v pivní části je 250 bodů za sezónu, z toho 125 bodů do konce kalendářního roku 2020 (31.12.2019 23:59) a 125 bodů od začátku kalendářního roku 2021 (1.1.2021 00:01) do konce ročníku (20.7.2021 23:59).

Aktivita Body
Čepování 30l sudu Gambrinus Nepasterizovaná 10/11/12 1
Čepování 50l sudu Gambrinus Nepasterizovaná 10/11/12 3

Kopii dokladu o koupi sudů nahrávají administrátoři registrovaných týmů skrze svůj týmový profil na webu http://www.kopemezafotbal.cz/.

4.3 BODY ZA MĚSÍČNÍ AKTIVITU

V rámci Projektu jsou pro jeho účastníky vyhlašovány speciální měsíční soutěže. Kromě bodů za sportovní a pivní část má každý z týmů ještě možnost získat body ve třetí, nové sekci, a to za měsíční aktivitu v těchto speciálních soutěžích. V jednotlivých soutěžních měsících se týmům přičítají body dle jejich aktivity a umístění v nich. O podmínkách účasti v těchto měsíčních soutěžích, o jejich náplni a případných odměnách budou účastníci včas informováni na oficiálním facebookovém profilu Projektu a prostřednictvím internetových stránek a e-mailové komunikace Organizátora se zástupci klubů. Měsíční soutěž může daný tým vyhrát pouze jednou za sezónu, při druhé výhře v měsíční soutěži dostane tým kompenzaci v pivu, tj. obdrží vouchery na sudy piva Gambrinus Nepasterizovaná 10 v počtu stanoveném Organizátorem.

Měsíční aktivita Body
Splnění podmínek měsíční soutěže 5-15

4.4 Hodnocení

Body za sportovní část, pivní část a za měsíční aktivitu se sčítají.

V případě rovnosti bodů u 2 a více týmů rozhodují následující parametry:
• počet bodů v pivní části
• počet bodů za měsíční aktivitu
• průměrný počet výher na 30 zápasů

• průměrný počet vstřelených gólů na 30 zápasů
• průměrný počet výher doma na 30 zápasů

Zástupci týmů jsou oprávněni konzultovat s Organizátorem aktuální bodový stav prostřednictvím e-mailové či telefonické komunikace, a to kdykoliv v průběhu ročníku, nejpozději však do 3 dnů od data konce hlavní ročníkové soutěže. Organizátor následně považuje bodový stav za konečný bez možnosti změny a má právo ho publikovat na oficiálních komunikačních kanálech Projektu.

5. KATALOG ODMĚN

Za body získané v rámci hlavní a měsíční soutěže lze získat produkty z Katalogu odměn kdykoliv v průběhu sezóny až do vyčerpání zásob daných produktů.

Podmínkou pro nákup v Katalogu odměn je nasbíraných alespoň 35 bodů za měsíční aktivitu a za pivní část dohromady, z čehož minimálně 25 bodů je tvořeno body za pivní část v aktuálním probíhajícím ročníku. Položky v Katalogu odměn označené jako „TOP“ jsou výhrami, na které dosáhnou pouze ti nejrychlejší do vyčerpání uvedených zásob.

Body uplatněné v Katalogu odměn se z celkového skóre v hlavní ročníkové soutěži neodečítají. Aktuální stav bodů (celkem, vyčerpaných na odměny, volných k dalšímu čerpání odměn) je uveden na týmovém profilu každého registrovaného týmu na webu Projektu.

Body určené k užití v Katalogu odměn se nepřenášejí do další ročníku Projektu a jsou anulovány k poslednímu dni července 2021.

6. KONTAKTNÍ INFORMACE

Veškeré informace související s Projektem tým získá a informace a sdělení dle těchto pravidel bude tým zasílat na email: kopemezafotbal@gambrinus.cz.

Tel.: +420 606 757 616 (v pracovních dnech od 8:00 – 15:30)

Poštovní adresa

STES, a.s.
Gambrinus Kopeme za fotbal
Vaníčkova 6
169 00 Praha 6

Fakturační adresa

STES, a.s.
Gambrinus Kopeme za fotbal
Atletická 2474/8
169 00 Praha 6 
IČ: 49704516 
DIČ: CZ49704516

7. SPOLEČNÉ A ZÁVĚREČNÉ INFORMACE

Garant a Organizátor Projektu si vyhrazují právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky Projektu včetně změny doby jeho trvání, či Projekt kdykoliv přerušit nebo ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webových stránkách www.kopemezafotbal.cz.

Bude-li mít Garant Projektu anebo Organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího týmu nebo osoby, která soutěžícímu týmu napomohla či mohla napomoci k získání bodů, cen či jiných výhod v Projektu, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být tým z Projektu vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího týmu či jiné osoby, která soutěžícímu týmu napomohla či mohla napomoci k získání bodů, cen či jiných výhod v Projektu, jež je jinak v rozporu s pravidly či podmínkami Projektu nebo s obecnými zásadami poctivé soutěže a fair play. Rozhodnutí Garanta Projektu anebo Organizátora o vyloučení z Projektu je konečné, bez možností odvolání.

Garant Projektu ani Organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v Projektu, zejména neodpovídají za doručení e-mailů a dopisů s výjimkou případu, že nedoručení sami zaviní.

Účastí v Projektu projevuje tým svůj souhlas s těmito pravidly.

Účast v Projektu ani získání bodů, cen či jiné výhody nelze vymáhat soudní cestou a nelze místo nich požadovat jiné plnění. Ceny a jiné výhody z Projektu musí tým převzít v čase a místě dle dohody s Garantem Projektu nebo Organizátorem, jinak s nimi může Garant nebo Organizátor naložit dle svého uvážení.

Garant Projektu ani Organizátor neodpovídají za újmu vzniklou účastí v Projektu či přijetím anebo užitím ceny či jiné výhody z Projektu anebo újmu vzniklou v těchto souvislostech, vyjma újmy na přirozených právech člověka a škody způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

V ostatním se Projekt a vztahy mezi soutěžícími týmy, Garantem Projektu a Organizátorem, řídí právním řádem České republiky.

8. Odměny a podmínky čerpání odměn

PODMÍNKY ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ

Týmy, které vyhrají finanční příspěvek určený k investici do klubového zázemí, musí doložit potřebným dokladem (např. účetní stvrzenkou, fakturou) nákup materiálu či práce, které použije k výstavbě či rekonstrukci svého klubového zázemí. Mimo stavebních úprav může tým tyto prostředky použít také k nákupu prostředků a vybavení určených k ošetření fotbalového trávníku či dalších částí fotbalového areálu. Ve výjimečných případech lze použít částku na nákup fotbalového vybavení, je však nutně třeba zkonzultovat s Organizátorem projektu.

Klub vystaví fakturu na Organizátora soutěže dle vzoru, který mu bude zaslán Organizátorem v období několika dní po získání výhry na kontaktní e-mail zástupce týmu. Pokud klub není plátcem DPH, tak na faktuře žádné DPH neuvádí. Splatnost faktury je 45 dní.

Oba účetní dokumenty musí tým doložit do 8 měsíců od oficiálního získání tohoto finančního plnění a zaslat je naskenované na e-mail kopemezafotbal@gambrinus.cz. Po splnění těchto podmínek a doložení fotodokumentace investice do klubového zázemí mu budou do 45 dnů od doručení potřebných dokladů zaslány finanční prostředky bankovním převodem na finanční účet či budou předány jinou formou dle dohody s Organizátorem.

Organizátor si vymezuje právo ke kontrole správného a efektivního nakládání s finančními prostředky.

AKCE 4+1 = PÁTÝ SUD PIVA ZDARMA

Pokud registrovaný tým nakoupí za měsíc alespoň 4x 50l sud piva Gambrinus Nepasterizovaná 10, 11 nebo 12 a splní obecné podmínky o způsobu jejich doložení (viz 4.2 Body za pivní část), bude mu zaslán voucher na 50l piva Gambrinus Nepasterizovaná 10 zdarma. Voucher může tým směnit v těchto obchodech.

Akce 4+1 platí v měsících srpen-říjen 2020 a duben-červen 2021. Vztahuje se na všechny registrované týmy v Projektu a týká se pouze 50l sudů piva Gambrinus Nepasterizovaná 10, 11 či 12. Měsíc nákupu sudů piva Gambrinus uvedený na fakturách se musí shodovat s měsícem, ve kterém se tým chce zúčastnit akce 4+1. Poukaz na sud bude týmu zaslán do 14 dní po skončení měsíce, ve kterém se akce 4+1 účastnil.

Tato akce platí vždy pro prvních 500 týmů v měsíci. V případě většího zájmu rozhoduje čas nahrání účtenky za nakoupené sudy na týmový profil týmu. Akci může využít tým pouze jednou v měsíci. Akce se nevztahuje na 4x 50l sud piva Gambrinus 10, 11 nebo 12, které tým doložil v rámci registrace do Projektu.

Za tento zdarma získaný sud tým nedostává body do hodnocení pivní části ani celkového hodnocení.

9. Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje, které jste poskytli ve vyplněném formuláři a jiným dohodnutým způsobem jsou v rozsahu běžných osobních údajů /jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa, funkce, telefonní čísla, čísla faxu, e-mailové adresy, identifikační údaje pro příslušnost k fotbalovému klubu, podobizna, apod./ a jsou zpracovávaný správcem: Plzeňský Prazdroj, a.s., IČ: 45357366, U Prazdroje 64/7, 301 00, Plzeň – Východní Předměstí (dále také jako "garant nebo "Společnost"), garant pověřil zpracováním osobních údajů zpracovatele: STES a.s., IČ: 49704516, Atletická 2474/8, 169 00, Praha – Břevnov.

Osobní údaje v nevyhnutném rozsahu (jméno, příjmení, titul, funkce, adresa) organizátor poskytuje také dodavatelům – poštovní služby, kurýr, jiné zasílatele pro doručení poskytovaných plnění.

Poskytnutí osobních údajů představitele fotbalového klubu slouží pro účely projektu „Kopeme za fotbal“ a je podmínkou pro účast fotbalového klubu v projektu, na smluvním základě.

Garant informuje, že pro účely oslovení ohledem účasti na projektu „Kopeme za fotbal“ byly využity údaje (tel. č., jméno, příjmení, příslušnost k fotbalovému klubu), pocházející z veřejně dostupných zdrojů: www.fotbal.cz. Právním základem zpracování pro tento účel je oprávněný zájem oslovovat relevantní subjekty s cílem nabídky smluvní spolupráce – účastí na projektu „Kopeme za fotbal“.

Další zpracování osobních údajů představitele fotbalového klubu a kontaktních osob („subjekty údajů“) je nezbytné pro splnění smlouvy, na základě které se projekt realizuje a rovněž pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy tj. přistoupením fotbalového klubu do projektu.

Garant může zasílat obchodních sdělení účastníkům projektu „Kopeme za fotbal“ pro účely jejich přímého oslovení obchodní nabídkou nebo výzkumem. Pokud subjekt údajů podá námitku proti přímému marketingu, garant bez dalšího přestane jeho osobní údaje pro tento účel zpracovávat a obchodní nabídky posílat.

Účely související s účelem zpracování osobních údajů pro projekt Kopeme za fotbal“ jsou účely provozní potřeby pro realizaci projektu, výkonu práv, plnění závazků, účely ochrany před škodami na majetku, plnění povinností dle z. č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Plzeňský Prazdroj, a.s. zpracovává osobní údaje po dobu platnosti projektu, do kterého se subjekt údajů zapojil a následně po nezbytnou dobu pro případné uplatnění nároků (předpoklad doby: 15 let dle § 636 občanského zákoníku).

V souvislosti se zpracováním osobních údajů má subjekt údajů (představitelé a kontaktní osoby fotbalového klubu) zejména právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů, právo na omezení (včetně profilování) a právo na to, aby se na něj nevztahovalo rozhodnutí založené výhradně na automatizovaném zpracování (včetně profilování). Garant vyhoví oprávněné žádosti subjektu údajů vždy v rozsahu, v jakém je to technicky možné.

O přístup k údajům, o jejich opravu, přenos nebo vymazání, případně omezení zpracování lze požádat na kontaktu pověřence pro ochranu osobních údajů: personaldataprotection@eu.asahibeer.com. Domníváte-li se, že jsou Vaše údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, máte právo také podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Více informací o zpracování osobních údajů, právech subjektu údajů a podmínkách užití stránek: http://www.gambrinus.cz/podminky-uzivani.

10. Pravidla grantového programu

11. PRAVIDLA AKCE DOPORUČ KLUB A ZÍSKEJ ODMĚNU

V průběhu sezóny bude blíže upřesněn termín akce „Doporuč klub a získej odměnu“, v rámci které je možné získat odměnu v podobě voucheru na 50l sud piva Gambrinus. Akce se mohou účastnit následující subjekty (dále jen „Doporučovatelé“):
A) Fotbalový klub registrovaný v Projektu, B) Velkoobchod se sudovým sortimentem Garanta Projektu.

Podmínkou účasti na akci je doporučení amatérského fotbalového klubu pro zapojení do Projektu, který splňuje podmínky pro registraci do Projektu a který dosud v Projektu není zapojen (dále jen „Doporučovaný klub“).

Doporučení se provádí pomocí online formuláře na adrese www.kopemezafotbal.cz/kopemezafotbal/doporuc.

Doporučovatel vyplněním formuláře potvrzuje, že získal souhlas Doporučovaného klubu k oslovení Garantem nebo Organizátorem ohledně zapojení Doporučovaného klubu do Projektu a souhlas kontaktní osoby Doporučovaného klubu k využití jejích kontaktních údajů pro tyto účely.

Doporučovatel zvolí z aktuální nabídky odměnu, o jejíž získání má zájem, při vyplňování online formuláře.

Po odeslání formuláře bude Doporučovaný klub kontaktován Garantem nebo Organizátorem telefonicky za účelem registrace do Projektu.

Podmínkou pro získání odměny Doporučovatelem je, že Doporučovaný klub dokončí proces registrace do Projektu a prostřednictvím online profilu nahraje kopie účetních dokladů k pěti výrobkům 50l sud Gambrinus Nepasterizovaná 10, 11 či 12, které Doporučovaný klub zakoupil. Doporučovatel může v rámci akce „Doporuč klub a získej odměnu“ získat maximálně 10 fotbalových míčů Puma. tj. za doporučení 4 nově registrovaných klubů, které nahrají účtenky za koupi minimálně pět 50l sudů Gambrinus, celkem 10 míčů a 4 sudy Gambrinus.

Doporučovateli bude po splnění podmínky zaslán voucher opravňující k převzetí odměny v kterékoli prodejně uvedené v seznamu velkoobchodů na adrese dle aktuální dostupnosti zboží:
- www.kopemezafotbal.cz/kopemezafotbal/velkoobchody#cash-carry

Obsluha velkoobchodů neposkytuje podporu v souvislosti s touto akcí. V případě jakýchkoliv dotazů se lze obracet na Organizátora na e-mailové adrese kopemezafotbal@gambrinus.cz

Účast v této akci nezakládá právní nárok na odměnu. Garant si vyhrazuje právo rozhodovat o všech záležitostech týkajících se této akce. Garant je oprávněn měnit pravidla této akce uveřejněním oznámení na webových stránkách na adrese www.kopemezafotbal.cz/kopemezafotbal/pravidla.

Vítejte
Zadali jste nesprávný nebo chybějící údaj

Pro vstup na tyto stránky musíte být starší 18 let. Zadejte prosím rok svého narození a zemi pobytu.
 

Někteří lidé narozeni v tomto roce ještě nemusí být starší 18 let. Doplňte prosím den a měsíc svého narození.

Tyto stránky používají cookies za účelem zkvalitňování služeb a analýzy návštěvnosti. Uvedením svého věku souhlasíte s užíváním cookies podle zásad uvedených v našich Podmínkách užití stránek.

Pro vstup na tyto stránky musíte být starší 18 let.